Cennik

Stawki opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej:

WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

Zarządzenie Nr 147/2019
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28.08.2019 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR .
Na postawie §2 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXIII/57/08 z dnia
04 września 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Nr XXXIII/55/09 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. oraz uchwałą nr XLIV/78/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 09 września 2010 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam następujące stawki opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR:
L.P.
Rodzaj wejścia
cena
I
WEJŚCIA INDYWIDUALNE: – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto.):
1.
Osoba dorosła                          8,40 zł
za każdą następną minutę      0,19 zł
2.
Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji)
7,20 zł

za każdą następna minutę      0,16 zł
3.
Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej
4,20 zł
za każda następną minutę       0,09 zł
4.
Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt.1)
60,00 zł
5.
Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3
50,00 zł
6.
Bilet instruktorski upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod warunkiem zawarcia umowy z pływalnią
8,40 zł
7.
Kaucja za elektroniczną kartę wstępu
10,00 zł
8.
Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi
50% opłat pkt. 1 -5.
II
POSIADACZE GIŻYCKIEJ KARTY MIESZKAŃCA – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto)
1.
Osoba dorosła
6,00 zł
za każdą następną minutę           0,13 zł
2.
Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji)
5,00 zł

za każdą następną minutę          0,11 zł
3.
Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej
3,00 zł
za każda następną minutę           0,07 zł
4.
Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt.1)
42,00 zł
5
Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3
36,00 zł
III
WEJŚCIA GRUPOWE – jedna jednostka basenowa(35 min. netto/max. 50 osób.)
1
Rezerwacja jednorazowa pływalni
280,00 zł
2
Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min.3 miesięcy
245,00 zł
3
Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min.3 miesięcy
210,00 zł
4.
Rezerwacja pływalni na zawody pływackie
140,00 zł
5.
Klasy sportowe
130,00 zł
6.
Pozostałe klasy
160,00 zł
7.
Zorganizowane grupy emerytów i rencistów
90,00 zł
8.
Uczniowskie Kluby Sportowe przez okres min. 3 miesięcy
90,00 zł
IV
REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH
1.
Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 8 osób)
47,00 zł
2.
Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy
15,00 zł
V
POZOSTAŁE WEJŚCIA

1.
Sauna – 60 minut (maksymalnie 5 osób)
40,00 zł

Za każde przekroczenie limitu czasu w pkt. I i II dopłata za każdą minutę wynosi 1/45
opłaty podstawowej.
Zniżek z poszczególnych punktów nie można łączyć.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 627/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Giżycku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-09-2019 r.