Cennik

Stawki opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej:

WEJŚCIA INDYWIDUALNE:

Zarządzenie Nr 1113/2023
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 03.03.2023 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR .
Na postawie §2 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXIII/57/08 z dnia
04 września 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Nr XXXIII/55/09 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. oraz uchwałą nr XLIV/78/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 09 września 2010 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1
Ustalam następujące stawki opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR:
L.P.
Rodzaj wejścia
cena
I
WEJŚCIA INDYWIDUALNE: – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto.):
1.Osoba dorosła                                                                                                           11,50 zł
za każdą następną minutę                                                                                             0,26 zł
2.Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji   9,00 zł                                  za każdą następna minutę                                                                                           0,20 zł

3. Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej                                                                  5,50 zł
za każda następną minutę                                                                                              0,13 zł
4. Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt. 1  )                                                         80,00 zł
5. Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3                                            65,00 zł
6.Bilet instruktorski upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod       warunkiem zawarcia umowy z pływalnią                                                                    11,50 zł
7. Kaucja za elektroniczną kartę wstępu                                                                    12,00 zł
8. Honorowi Dawcy Krwi                                                                          50% opłat pkt. 1 -5.
II
POSIADACZE GIŻYCKIEJ KARTY MIESZKAŃCA – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto)
1. Osoba dorosła                                                                                                         8,50 zł
za każdą następną minutę                                                                                          0,19 zł
2. Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji)           7,50 zł                               za każdą następną minutę                                                                                   0,17 zł
3. Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej                                                              4,50 zł
za każda następną minutę                                                                                           0,10 zł
4. Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt.1)                                                   60,00 zł
5Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3                                         50,00 zł
III
WEJŚCIA GRUPOWE – jedna jednostka basenowa(35 min. netto/max. 45 osób.)
1Rezerwacja jednorazowa pływalni                                                                          310,00 zł
2Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min.3 miesięcy                     270,00 zł
3Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min.3 miesięcy                   230,00 zł
4.Rezerwacja pływalni na zawody pływackie                                                            155,00 zł
5.Klasy sportowe                                                                                                    145,00 zł
6.Pozostałe klasy                                                                                                    175,00 zł
7.Zorganizowane grupy emerytów i rencistów                                                        100,00 zł
8. Uczniowskie Kluby Sportowe przez okres min. 3 miesięcy                                   50,00 zł
IV
REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH
1. Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 8 osób)                            55,00 zł
2. Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy                     10,00 zł
V
POZOSTAŁE WEJŚCIA

  1. Sauna – 60 minut (maksymalnie 5 osób)                                                        60,00 zł

Za każde przekroczenie limitu czasu w pkt. I i II dopłata za każdą minutę wynosi 1/45
opłaty podstawowej.
Zniżek z poszczególnych punktów nie można łączyć.

§ 2
Traci moc zarządzenie Nr 895/2022 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21.04. 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Giżycku.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20-03-2023 r.