Regulamin pływalni

Załącznik do uchwal y nr XXXIII/54/09 Rady Miejskiej w Giżycku

Regulamin Korzystania z Miejskiej Pływalni Krytej

1. Pływalnia jest czynna codziennie.
2. Na terenie hali basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z usług pływalni zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.
3. Grupa zorganizowana pływająca nie może liczyć więcej niż 15 osób na jedną osobę prowadzącą zajęcia, instruktorzy – opiekunowie kontrolują podopiecznych podczas przygotowania do wejścia na basen oraz wchodzą tym samym ciągiem komunikacyjnym.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
5. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz zażywania środków odurzających, picia alkoholu oraz palenia tytoniu.
6. Na terenie pływalni obowiązuje zmiana obuwia, w części mokrej obowiązują „klapki” z materiału odpornego na wodę, czysty strój kąpielowy.
7. Wchodząc na teren hali basenowej należy bezwzględnie dezynfekować stopy i klapki w brodzikach z wodą z dodatkiem środków dezynfekujących.
8. Każda osoba przed kąpielą w basenie powinna umyć starannie całe ciało z użyciem środków myjących.
9. Po skorzystaniu z WC w trakcie pobytu na hali basenowej należy bezwzględnie umyć całe ciało przed ponownym wejściem do wody.
10. Zabrania się korzystania z pływalni osobom:
o których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
o ze zmianami skórnymi, ranami oraz mające przeciwwskazania medyczne do korzystania z basenu.
11. Kąpiel w szkłach kontaktowych powinna odbywać się tylko po nałożeniu okularów ochronnych.
12. Zabrania się wnoszenia na teren hali basenowej sprzętu z elementami szklanymi, opakowań szklanych oraz jedzenia .
13. Za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni odpowiedzialni są:
o ratownicy,
o w przypadku zorganizowanych grup, także ich opiekunowie.
14. Korzystający z pływalni obowiązani są do bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i poleceniom wydawanym przez ratownika i obsługę pływalni.
15. W razie zaistnienia jakiegokolwiek niebezpieczeństwa lub naruszenia regulaminu ratownik może nakazać kąpiącym natychmiastowe opuszczenie pływalni.
16. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub innych miejscach a nie oddane do depozytu- pływalnia nie odpowiada.
17. Osoby niszczące wyposażenie pływalni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
18. Korzystanie z sauny reguluje odrębna instrukcja umieszczona przed wejściem do sauny.
19. Nauka pływania i rehabilitacja grup zorganizowanych prowadzona może być wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.
20. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających a w szczególności:
o hałasować,
o biegać,
o zanieczyszczać wody,
o wchodzić na trybuny w stroju kąpielowym,
o wprowadzać psów i innych zwierząt.
21. Grupy lub osoby korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona.
22. Skargi i wnioski można składać kierownikowi pływalni w dni roboczeod 7.00 do 15.00.