GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA FUNKCJONUJE OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

1 września, 2018 | by Andrzej Flisiak
GIŻYCKA KARTA MIESZKAŃCA  FUNKCJONUJE OD      1 WRZEŚNIA 2018 R.
Aktualności
0

Zarządzenie Nr 627/2018

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 21.05.2018 r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR .

Na postawie §2 ust.2 pkt.1 uchwały Rady Miejskiej w Giżycku Nr XXIII/57/08 z dnia
04 września 2008 r. w sprawie: zasad korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej zmienionej uchwałą Nr XXXIII/55/09 Rady Miejskiej z dnia 2 września 2009 r. oraz uchwałą nr XLIV/78/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 09 września 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam następujące stawki opłat za korzystanie z Pływalni Krytej MOSiR:

L.P.

Rodzaj wejścia cena

I

WEJŚCIA INDYWIDUALNE: – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto.):

1

Osoba dorosła

za każdą następną minutę

8,40 zł

0,19 zł

2

Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji)

za każdą następna minutę

7,20 zł

0,16 zł

3

Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej

za każda następną minutę

4,20 zł

0,09 zł

4

Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt.1)

60,00 zł

5

Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3

50,00 zł

6

Bilet instruktorski upoważnia do prowadzenia indywidualnej nauki pływania na własny rachunek pod warunkiem zawarcia umowy z pływalnią

8,40 zł

7

Kaucja za elektroniczną kartę wstępu

10,00 zł

8

Posiadacze Giżyckiej Karty Dużej Rodziny oraz Honorowi Dawcy Krwi

50% opłat pkt. 1 -5.

II

POSIADACZE GIŻYCKIEJ KARTY MIESZKAŃCA – jedna jednostka basenowa (45 min. brutto)

1

Osoba dorosła

za każdą następną minutę

6,00 zł

0,13 zł

2

Uczniowie i studenci do lat 25, emeryci i renciści (za okazaniem legitymacji)

za każdą następna minutę

5,00 zł

0,11 zł

3

Dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej

za każda następną minutę

3,00 zł

0,07 zł

4

Karnet ośmiowejściowy – osoba dorosła (pkt.1)

42,00 zł

5

Karnet ośmiowejściowy – osoby wymienione w pkt. 2,3

36,00 zł

III

WEJŚCIA GRUPOWE – jedna jednostka basenowa(35 min. netto/max. 35 osób.)

1

Rezerwacja jednorazowa pływalni

192,00 zł

2

Rezerwacja całej pływalni 1 raz w tygodniu w okresie min.3 miesięcy

171,00 zł

3

Rezerwacja całej pływalni 2 razy w tygodniu w okresie min.3 miesięcy

147,00 zł

4

Rezerwacja pływalni na zawody pływackie

122,00 zł

5

Klasy sportowe

110,00 zł

6

Pozostałe klasy

140,00 zł

7

Zorganizowane grupy emerytów i rencistów

70,00 zł

8

Uczniowskie Kluby Sportowe przez okres min. 3 miesięcy

70,00 zł

IV

REZERWACJA TORÓW PŁYWACKICH

1

Rezerwacja jednego toru pływackiego (maksymalnie 6 osób)

32,00 zł

2

Rezerwacja jednego toru przez UKS przez okres min. 3 miesięcy

12,00 zł

V

POZOSTAŁE WEJŚCIA

1

Sauna – 60 minut (maksymalnie 5 osób)

35,00 zł

Za każde przekroczenie limitu czasu w pkt. I i II dopłata za każdą minutę wynosi 1/45

opłaty podstawowej.

Zniżek z poszczególnych punktów nie można łączyć.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 542/2018 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Miejskiej Pływalni Krytej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi MOSiR w Giżycku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01-09-2018 r.

Comments are closed.