RODO

31 października, 2019 | by Andrzej Flisiak

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Giżycku, ul. Moniuszki 5
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Agnieszka Siwak. Kontakt drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@mosir.gizycko.pl lub pisemnie 11-500 Giżycko ul. Dąbrowskiego 14, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w tym wizerunku.
3. Pani/Pana dane osobowe i/lub wizerunek przetwarzane będą w celu: – wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, – zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 RODO.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: – Art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie Gminnym (Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.). – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: – Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów. – Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani żadnej organizacji międzynarodowej.
6. Informujemy, iż Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, przez okres uregulowany przepisami prawa lub określony do przechowywania dokumentacji archiwalnej. Dane uzyskane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu realizacji celów przetwarzania lub do czasu wycofania zgody. W odniesieniu do wizerunku dane będą przechowywane przez okres 90 dni.
7. W granicach określonych w przepisach prawa ma Pani/Pan prawo do: – dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, – przenoszenia danych, – cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w zakresie wskazanym w pkt. 3.
9. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych w tym wizerunku jest brak uprawnień do przebywania na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku
10. Pani/Pana dane będą rejestrowane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie terminu określonego w pkt 6 zapis jest automatycznie usuwany poprzez nadpisywanie.
11. Pani /Pana dane nie podlegają profilowaniu i zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji.

Comments are closed.