Pierwszego sierpnia rozpoczynamy nabór do programu powszechnej nauki pływania

1 sierpnia, 2022 | by redaktor
Pierwszego sierpnia rozpoczynamy nabór do programu powszechnej nauki pływania
Aktualności
0

PROGRAM POWSZECHNEJ NAUKI PŁYWANIA

UMIEM PŁYWAĆ”

Dofinansowano ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów , których dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 12 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania 33 960,00 zł.

W  załączeniu harmonogram zajęć drugiej tury programu „Powszechnej Nauki Pływania”

 

Szczegółowy harmonogram zajęć programu powszechnej nauki pływania.
Grupa zgłoszona do programu (miejscowość szkoła) Giżycko liczba osób w poszczególnych szkołach Liczba uczestników w zgłoszonej grupie okres realizacji od okres realizacji do Miejsce realizacji adres, dzień tygodnia, godziny 11-500 Giżycko Sikorskiego 3C
klasa I- SP1 – 5 osób, SP2 – 10 osób, 15 1.09.2022 30.11.2022 Sobota 3,10,17,24 .09 / 1,8,15,22,29. 10/ 5.11 godz. 13.do 15
klasa I- SP4 – 10 osób, SP1 – 5 osób 15 1.09.2022 30.11.2022 Niedziela 4,11,18,25 .09 / 2,9,16,23,30.10/ 6.11 godz. 13do15
klasa II- SP1 – 5 osób, SP2 – 5 osób, SP3 – 5 osób, 15 1.09.2022 30.11.2022 Sobota 3,10,17,24 .09 / 1,8,15,22,29. 10/ 5.11 godz. 15.do 17
klasa II- SP4 – 5 osób, SP7 – 10 osób 15 1.09.2022 30.11.2022 Niedziela 4,11,18,25 .09 / 2,9,16,23,30.10/ 6.11 godz. 15do17
klasa II- SP4 – 15 osób 15 1.09.2022 30.11.2022
  Wtorek –  6, IX / sobota, niedziela  10,11 .  17,18. 24,25. IX /  1,2. 8,9. 15,16. 22,23. 29,30 .X  / 5,6.12 .XI                               godz. 12.00 do 13.00

Godziny zajęć na pływalni mogą ulec zmianie w zależności od bieżącej sytuacji.

Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka

Zadanie realizowane w okresie 01.02.2022-30.11.2022, w tym realizacja zajęć nauki pływania 01.04.-31.05.2022, 01.09-30.11.2022 r. (z przerwą od zajęć 01.06 – 31.08.2022 r.) jest skierowane do uczniów szkół podstawowych, kl. I-III prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko. Organizatorem zajęć jest Gmina Miejska Giżycko, a realizatorem Miejski Ośrodek Sportu.

Oferta obejmuje bezpłatne zajęcia 20 godzinne, dla 8 grup po 15 osób, łącznie 120 uczniów. Uczestnik na zakończenie będzie miał sprawdzian z poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich oraz otrzyma dyplom z ukończenia zajęć Programu „Umiem Pływać”.

Treść programu: [pobierz]

Celem projektu jest:

a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci,

b) nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

c) profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,

d) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,

e) edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych, otwartych zbiorników wodnych,

f) przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 wśród dzieci, wynikających z ograniczonych kontaktów i izolacji epidemiologicznej, wpływające na ich samopoczucie psychofizyczne.

Udział w zajęciach:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku (MOSiR) oraz Szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację uczestników programu, z uwzględnieniem regulaminu. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w terminach:

a) I tura 45 uczniów – 01.02.2022 r. – 31.03.2022 r.

b) II tura 75 uczniów – 01.08.2022 r.- 06.09.2022 r.

W pierwszej kolejności będą kwalifikowani do udziału w zajęciach uczniowie z rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, nie umiejący pływać.

Zajęcia prowadzone będą wg harmonogramu dni powszednie i w weekendy, częstotliwość zajęć 1-2 razy w tygodniu przez trzech trenerów posiadające uprawnienia do prowadzenia zajęć. Każda grupa będzie posiadała opiekuna. Grupa objęta zostanie ubezpieczeniem NNW. W ramach projektu objęty kosztem jest wynajem pływalni.

Obiekt dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Projekt na każdym etapie przewiduje zasady równych szans, z zapewnieniem równego dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” prowadzone będą działania promocyjno-informacyjne: strona internetowa miasta, plakaty, facebook i in.

W efekcie dzieci:

– aktywnie spędzą wolny czas ucząc się przy tym pływać, oswajać z wodą,

– zwiększą świadomość nt. zagrożeń związanych z wypadkami nad wodą,

– umiejące pływać mają szansę utrzymać się na wodzie i uniknąć utonięcia,

– chętniej będą spędzały czas w okresie letnim nad jeziorami znajdującymi się w Giżycku i okolicach,.

– będą miały lepszą kondycję fizyczną i psychiczną,

– będą miały poprawioną sylwetkę ciała,

– będą miały dostęp do zajęć sportowych – nauki pływania,

– szansę na rozwój umiejętności społecznych/ integrację społeczną,

– będą miały wypracowane właściwe postawy/zachowania społeczne.

Zadanie „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowany jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU)

REGULAMIN ZAJĘĆ
Nazwa zadania
Program powszechnej nauki pływania 'Umiem pływać’
Nazwa własna zadania
Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka
Regulamin
REGULAMIN NABORU UCZESTNIKÓW PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”
w ramach projektu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych
z Giżycka” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU)
1. W zajęciach nauki pływania uczestniczą zakwalifikowani do zajęć uczniowie klas I-III szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.
2. Gmina Miejska Giżycko jest organizatorem zajęć pływackich w roku szkolnym 2021/2022 i
2022/2023 w ramach projektu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół
podstawowych z Giżycka” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów
(FZSdU). Realizatorem powyższego zadania jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (MOSIR( w
Giżycku, który zabezpiecza wykonawców usług (opiekuna grupy, instruktora) oraz zapewnia dostęp
do basenu pływackiego, w celu przeprowadzenia zajęć nauki pływania w bezpiecznych warunkach i
zgodnie z założeniami programu.
3. MOSiR oraz Szkoły biorące udział w projekcie przeprowadzą rekrutację uczestników programu,
z uwzględnieniem niniejszego regulaminu. Rekrutację do zajęć na podstawie niniejszego
regulaminu przeprowadza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji we współpracy ze szkołami. Dyrektor
szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.
4. Rekrutacja uczestników zajęć w ramach projektu nastąpi w terminach:
a) I tura 45 uczniów – 01.02.2022 r. -31.03.2022 r.
b) II tura 75 uczniów- 01.08.2022 r.- 06.09.2022 r.
5. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych zainteresowani udziałem w programie składają, do
dyrektora szkoły w której się uczą, formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku
podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego, stanowiący załącznik nr 2.
6. Dopuszczenie do udziału w programie następuje w granicach limitów uczestników w szkole, po
uzyskaniu oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do zajęć w wodzie
(pływania), według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
7. W przypadku braku odpowiedniej liczby uczestników zajęć zakwalifikowanych do programu
nastąpi przedłużenie procesu rekrutacji do osiągnięcia odpowiedniej liczby chętnych. Termin
wyznacza dyrektor danej szkoły w porozumieniu z MOSiR w Giżycku, jednak nie później niż jeden
dzień przed datą pierwszych zajęć. W tym przypadku dopuszcza się zakwalifikowanie zajęć
uczestnika z innej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Miejską Giżycko.
8. Złożenie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
natomiast nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu.
9. Wzory formularzy rekrutacyjnych będą dostępne w sekretariacie, na stronie internetowej
szkoły biorącej udział w programie oraz na basenie.
10. Po zebraniu wymaganej liczby chętnych do udziału w zajęciach objętych programem, pozostałe
zainteresowane osoby będą wpisane na listę rezerwową.
11. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem zasady równych szans, z zapewnieniem równego
dostępu uczniów obu płci oraz uczniów niepełnosprawnych.
12. W pierwszej kolejności będą kwalifikowani do udziału w zajęciach uczniowie z rodzin
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, pochodzących z rodzin wielodzietnych, nie
umiejący pływać.
13. Komisja rekrutacyjna sprawdza kompletność złożonych wniosków, przeprowadza ich analizę i
tworzy grupę docelową dzieci, które wezmą udział w zajęciach nauki pływania.
14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej poinformuje uczestników o wynikach rekrutacji w sposób
zwyczajowo przyjęty.
15. Decyzje komisji rekrutacyjnych są ostateczne i nie podlegają zmianie.
16. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów znajdujących się na listach zakwalifikowanych do
udziału w zajęciach zobowiązani są niezwłocznie do podpisania deklaracji uczestnictwa wg
załącznika nr 4 do regulaminu.
17. W przypadku rezygnacji z zajęć przez uczestnika w trakcie pierwszych lub drugich zajęć, do
uczestnictwa w programie kwalifikuje się innego ucznia z listy rezerwowej.
18. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych w harmonogramie zajęć.
19. Rodzic ma obowiązek doprowadzić dziecko na zajęcia w wyznaczonym terminie przez
organizatora zajęć.
20. Dopuszczenie uczestnika do zajęć w danym dniu, następuje po ocenie przez opiekuna grupy i
instruktora pływania jego aktualnego stanu psychofizycznego oraz spełnienia wymogów
bezpieczeństwa (właściwy strój).
21. Do głównych założeń programu należą:
a) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci,
b) nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
1
c) profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,
d) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z ubogich lub patologicznych rodzin,
e) edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z basenów kąpielowych, otwartych zbiorników
wodnych,
f) przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19 wśród dzieci, wynikających z
ograniczonych kontaktów i izolacji epidemiologicznej, wpływające na ich samopoczucie
psychofizyczne.
22. Powrót z zajęć na zasadach określonych jak przy dostarczeniu dziecka na zajęcia.
23. Odbiór uczestników przez rodziców lub upoważnionych przez nich osoby.
24. Uczestnik zajęć lub rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do powiadomienia organizatora
zajęć, opiekuna grupy, instruktora zajęć o rezygnacji lub nieobecności na zajęciach w danym
dniu, na co najmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem zajęć.
25. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do wykazywania wszelkich wynikających z programu zajęć,
poleceń opiekuna grupy.
26. Zasady korzystania przez uczestników z basenu kąpielowego zawarte są w regulaminie
pływalni.
27. Zajęcia dokumentowane są przez opiekuna grupy i instruktora w dziennikach zajęć.
Załącznik Nr 1 do
Regulaminu
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DZIECKA DO PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”
1. DANE UCZESTNIKA
Nazwa szkoły ……………………………………………………………………
Klasa ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna ……………………………………………………………
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………
2. Oświadczam, że syn/ córka posiada/nie posiada umiejętności pływania.
3. Do Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia w ramach programu pn. „Umiem pływać”
realizowanego w ramach projektu: „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III
szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla
uczniów (FZSdU) dołączam oświadczenie o braku przeciwwskazań dziecka do uczestnictwa w
zajęciach.
Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych własnoręcznym podpisem.
Miejscowość i data
czytelny podpis rodzica/ opiekuna
Załącznik Nr 2 do
Regulaminu
Szkoła
Miejscowość i data
Oświadczenie
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku
W związku z uczestnictwem syna/córki …………………………………………………………. w programie
powszechnej nauki pływania pn.: „Umiem pływać” realizowanego w ramach projektu „Umiem pływać –
nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowanego ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU), wyrażam zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych mojego syna/ córki
• na nieodwołalne i nieodpłatne prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem mojego
dziecka, uczestniczącego w Projekcie bez konieczności ich każdorazowego zatwierdzania. Zgoda
obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem
dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji w/w projektu współfinansowanego przez
Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Oświadczam, że przyjmuje do wiadomości:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, że:
a) administratorem zebranych danych osobowych jest Burmistrz Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500
Giżycko;
b) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Furmaniak, e-mail: dpo@gizycko.pl;
2
2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji
udzielenia wsparcia, realizacji przedmiotowego projektu jego ewaluacji, kontroli, monitoringu i
sprawozdawczości oraz w okresie trwałości projektu. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek
odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa dziecka w programie.
3. Mam prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych**;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
4. Nie przysługuje mi:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony
danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania może skutkować zmianą wyniku udziału w
projekcie
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego.
……………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna
Załącznik Nr 3 do
Regulaminu
Szkoła
Miejscowość i data
Oświadczenie
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach nauki pływania w ramach programu „Umiem
pływać” realizowanego w ramach projektu „Umiem pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas IIII
szkół podstawowych z Giżycka” współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla
uczniów (FZSdU)
Ja niżej podpisana/-y rodzic …………………………………………………………. wyrażam zgodę
(imię i nazwisko dziecka)
na uczestnictwo dziecka w programie i oświadczam, że nie są mi znane przeciwwskazania zdrowotne
lub inne do uczestnictwa dziecka w zajęciach nauki pływania w ramach programu. O ewentualnych
przeciwwskazaniach w trakcie uczestnictwa dziecka w programie zobowiązuję się niezwłocznie
poinformować realizatorów zajęć.
Na miejsce zbiórki przed wymarszem lub wyjazdem na zajęcia i z tego miejsca po zajęciach moje
dziecko będzie doprowadzone(dowiezione, odebrane przez rodzica lub upoważnionego
przedstawiciela).
O niemożliwości uczestnictwa dziecka w zajęciach w danym dniu zobowiązuję się niezwłocznie
informować opiekuna grupy/ szkołę lub organizatora zajęć.
………………………………………………
czytelny podpis rodzica/ opiekuna
Załącznik Nr 4 do
Regulaminu
DEKLARACJA UCZESTNICTWA DZIECKA W PROGRAMIE „UMIEM PŁYWAĆ” w ramach realizacji projektu „Umiem
pływać – nauka podstaw pływania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Giżycka”
współfinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów (FZSdU)
Ja niżej podpisana/-y
…………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego)
deklaruję udział syna/córki……………………………………………………………………… w programie „Umiem pływać” w zakresie
nauki pływania.
3
Dane kontaktowe rodzica/ opiekuna prawnego:
Adres zamieszkania :……………………………………………………………………………
Telefon: ……………………………………………………………………………..
1. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem rekrutacji i udziału w przedmiotowym
programie, akceptuję jego postanowienia, a syn/córka spełnia kryteria uprawniające do udziału w
programie.
2. Zostałam/-em poinformowana/-y, że syn/córka uczestniczy w programie współfinansowanym ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
3. Uprzedzona/-y o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą, niniejszym
oświadczam, że dane zawarte w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym.
Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy.
……………………. ……………………..
/pieczęć i podpis/ /pieczęć i podpis/
4

W  załączeniu harmonogram zajęć.

 

Szczegółowy harmonogram zajęć programu powszechnej nauki pływania.
Grupa zgłoszona do programu (miejscowość szkoła) Giżycko liczba osób w poszczególnych szkołach Liczba uczestników w zgłoszonej grupie okres realizacji od okres realizacji do Miejsce realizacji adres, dzień tygodnia, godziny 11-500 Giżycko Sikorskiego 3C
klasa I- SP1 – 5 osób, SP2 – 10 osób, 15 1.09.2022 30.11.2022 Sobota 3,10,17,24 .09 / 1,8,15,22,29. 10/ 5.11 godz. 13.do 15  
klasa I- SP4 – 10 osób, SP1 – 5 osób 15 1.09.2022 30.11.2022 Niedziela 4,11,18,25 .09 / 2,9,16,23,30.10/ 6.11 godz. 13do15  
klasa II- SP1 – 5 osób, SP2 – 5 osób, SP3 – 5 osób, 15 1.09.2022 30.11.2022 Sobota 3,10,17,24 .09 / 1,8,15,22,29. 10/ 5.11 godz. 15.do 17  
klasa II- SP4 – 5 osób, SP7 – 10 osób 15 1.09.2022 30.11.2022 Niedziela 4,11,18,25 .09 / 2,9,16,23,30.10/ 6.11 godz. 15do17  
klasa II- SP4 – 15 osób 15 1.09.2022 30.11.2022 Wtorek 6,13,20,27 .09 /4,11,18,25.10/ 8,15,22,29.11/ środa 5,12,19,26 .10/ 2,9,16,23.11 godz. 14.00 do 15.00  

Comments are closed.