29 -30 . 05, I OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA

27 maja, 2021 | by redaktor
29 -30 . 05, I OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA
Aktualności
0

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
DUŻYNOWY WIELOBÓJ PŁYWACKI DZIECI 10, 11 lat
I OTWARTE ZAWODY PŁYWACKIE POD PATRONATEM
BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA.
1. ORGANIZATORZY:
 Urząd Miasta Giżycko.
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 Uczniowski Klub Sportowy FROG Giżycko.
2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:29-30.05.2021 r.
Pływalnia Kryta MOSiR w Giżycku, ul. Sikorskiego 3C.
Długość basenu – 25 metrów.
Ilość torów – 6.
Pomiar czasu elektroniczny.
Temperatura wody 27 °C.
Adres do korespondencji:
 Uczniowski Klub Sportowy FROG Giżycko, ul Sikorskiego13/3, 11-500 Giżycko.
 Tel. kontaktowy kom: 608 340 315,ksfroggizycko@wp.pl,
 Osoba odpowiedzialna za organizację zawodów: Piotr Gieczewski.
3. UCZESTNICTWO:
W zawodach mają prawo startu zawodnicy:
 urodzeni w roku: 2007 i starsi, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i młodsi
 Posiadający aktualne badania lekarskie i aktywni w SEL.
 Zgłoszeni do zawodów przez klub.
 Zawodnicy 11 letni startują w 2 konkurencjach indywidualnych i 1 sztafecie w
każdym bloku zawodów a zawodnicy 10 letni we wszystkich konkurencjach. Zawody
zostaną przeprowadzone seriami na czas.
 Zawodnicy w pozostałych kategoriach wiekowych startują w 2 konkurencjach
indywidualnych w każdym bloku.
 Rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na podstawie
nadesłanych zgłoszeń.
 Składy sztafet należy podać z chwilą rozpoczęcia zawodów.
4. PROGRAM ZAWODÓW:
29.05.2021. sobota–I Blok rozgrzewka godz.11:00 – 11.20 (dziewczyny), 11.20 – 11.40 (chłopcy), start godz.12:00
DZIEWCZĘTA
CHŁOPCY
1.
50mst.motylkowym 11 lat i starsi
2.
50mst.motylkowym 11 lat i starsi
3.
50mst.dowolnym 10 lat i młodsi
4.
50mst.dowolnym 10 lat i młodsi
5.
100mst.grzbietowym 11 lat i starsi
6.
100mst.grzbietowym 11 lat i starsi
7.
50mst.klasycznym 10 lat i młodsi
8.
50mst.klasycznym 10 lat i młodsi
9.
200mst.dowolnym 11 lat i starsi
10.
200mst.dowolnym 11 lat i starsi
11.
4x50mst.zmiennym 11 lat
12.
4x50mst.zmiennym 11 lat
30.05.2021.niedziela- II Blok rozgrzewka godz.9:00– 9.20 (dziweczyny), 9.20 – 9.40 (chłopcy) start godz. 10:00
13.
100mst.klasycznym 11 lat i starsi
14.
100mst.klasycznym 11 lat i starsi
15.
50mst.grzbietowym 10lat i młodsi
16.
50mst.grzbietowym 10 lat i młodsi
17.
100mst.dowolnym 11 lat i starsi
18.
100mst.dowolnym 11 lat i starsi
19.
100mst.zmiennym 10lat i młodsi
20.
100mst.zmiennym 10 lat i młodsi
21.
200mst.zmiennym 11 lat i starsi
22.
200mst.zmiennym 11 lat i starsi
23.
4x50mst.dowolny 11 lat
24.
4x50mst.dowolny 11 lat
 uroczyste otwarcie zawodów sobota 29 maja 2021 r.godz.: 11.50
 rozpoczęcie zawodów: 12.00
5. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW:
 Zgłoszenia do zawodów można dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu SEL PZP, przez osobę uprawnioną – administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez niego statusu AKTYWNY w SEL w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2021r. do godziny 20:00
 Zawodnicy 9 lat i poniżej nieposiadający licencji zawodniczej mogą być zgłaszani na zawody przez SPLASH Entry Editor i muszą mieć aktualne badania lekarskie,
 Skreślenia zgłoszeń mogą być dokonywane wyłącznie pocztą elektroniczną – zawody@wmozp.pl do 27 maja 2021 r. do godz. 20.00
 Lista zgłoszeń do konkurencji opublikowana zostanie minimum 24 godzin przed rozpoczęciem zawodów. Lista startowa – najpóźniej w dniu 28.05.2021 r. do godziny 20:00
 Łącznie organizator może przyjąć ok 300 zawodników. Liczy się kolejność zgłoszeń.
6. ZASADY FINANSOWANIA:
 Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
 Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
 Opłata startowa wynosi 60zł. od zawodnika, płatne przed zawodami
przedstawicielowi klubu.
7. NAGRODY:
 Trzy pierwsze zawodniczki i trzech pierwszych zawodników w każdej
konkurencji i kategorii wiekowej otrzyma dyplomy i medale;
 Dla trzech najlepszych dziewcząt i chłopców we wszystkich kategoriach wiekowych, którzy uzyskali największą ilość punktów wg punktacji FINA obowiązującej w danym roku za trzy najlepsze starty indywidualne otrzymają statuetki.
 Do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 11 letnich liczone będą 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców oraz 2 najlepsze wyniki zespołów sztafetowych (jednej sztafety chłopców i jednej dziewcząt). Do klasyfikacji drużynowej wśród zawodników 10 letnich liczone będą 3 najlepsze wyniki w każdej konkurencji indywidualnej dziewcząt i chłopców. Drużyny otrzymają pamiątkowe puchary.
 Przewidywane są nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w kategoriach wiekowych 2010 i 2011 w miarę posiadanych środków finansowych.
8. SPRAWY RÓŻNE:
 Za posiadanie ważnych badań lekarskich odpowiedzialność ponoszą
kierownicy ekip.
 Zawody będą przeprowadzone w/g przepisów FINA i PZP.
 Komisję sędziowską wyznaczy Kolegium Sędziów WM OZP.
 W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny zawodów w porozumieniu z organizatorem.
 Zawodnicy zobowiązani są do stosowania strojów pływackich zgodnie z
aktualnymi przepisami FINA i PZP.
9. ZASADY SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNE:
 W zawodach mogą uczestniczyć tylko kluby, które spełniają wymogi PZP.
 Opiekunowie muszą posiadać wszystkie wymagane załączniki (zał.nr 1-COVID-19 Oświadczenie Przedstawiciela Klubu i zał. Nr 2- COVID-19
Oświadczenie zawodnika/opiekuna prawnego), które należy złożyć w biurze zawodów przed rozpoczęciem zawodów.
 Pomiar temperatury może odbywać się przed wejściem na obiekt. Organizator zawodów podejmie taką decyzję w dniu zawodów biorąc pod uwagę bieżącą sytuację epidemiologiczną.
 W przypadku gdy przekroczony zostanie próg temperatury 38 stopni Celsjusza pomiar zostanie powtórzony dwukrotnie. Osoba z podwyższoną temperaturą nie zostanie wpuszczona na obiekt.
 Przebywanie rodziców/opiekunów prawnych oraz publiczności na terenie obiektu jest zabronione. Grupa zgłoszona przez Klub wchodzi z trenerem, ewentualnie opiekunem grupy (1 trener/opiekun na 15 zawodników).
 Wszystkie osoby przebywające na obiekcie muszą mieć zakryte usta oraz nos. Nie dotyczy to zawodników ,którzy w danej chwili biorą udział w swoich konkurencjach lub są w trakcie rozgrzewki oraz sekretarza zawodów dla płynności ich komunikacji w czasie trwania konkurencji
 Trybuna będzie otwarta, ale będzie dostępna jedynie dla zawodników i trenerów/opiekunów startujących w zawodach
 Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 metra – zadyscyplinę i bezpieczeństwo zawodników, za przestrzeganie obostrzeń przez zawodników odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie ekip.
 Na niecce pływalni oraz na obiekcie zostaną wydzielone sektory dla klubów, zawodnicy poszczególnych ekip będą siedzieli grupami.
 Przed wejściem na obiekt każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk korzystając z udostępnionych środków. Pojemniki z płynem dezynfekującym będą rozmieszczane także: w szatniach, w pomieszczeniach technicznych obsługi zawodów.
 Szatnie oraz szafki dla zawodników oraz innych osób (np. sędziów) będą dezynfekowane po każdym bloku zawodów.
 Toalety i natryski będą dezynfekowane po każdym bloku zawodów.
 W czasie konkurencji stoliki biura zawodów, miejsca sędziowskie oraz miejsca przebywania trenerów w celu obserwacji startu zawodników oznaczone zostaną za pomocą taśm lub innego znacznika, w celu zachowania min. 1,5 m odległości od innych osób (zawodników, sędziów, trenerów, itp.)
 W czasie rozgrywania zawodów na płycie pływalni poza obsługą techniczną i wyznaczonymi sędziami oraz startującymi zawodnikami nie mogą przebywać osoby trzecie. Wszystkie pozostałe osoby
(członkowie ekip) pozostają w swoich wyznaczonych strefach.
 Po zakończeniu każdego bloku osoby nie startujące w kolejnym bloku muszą opuścić teren pływalni.
 W związku z RODO udział (zgłoszenie do zawodów) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnianie danych osobowych (listy startowe, wyniki, dekoracje, itp.) oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w celach reklamowych i promocyjnych organizatora.
 Ze względu na COVID-19 organizator zastrzega sobie prawo zmianyharmonogramu startów, godziny rozpoczęcia poszczególnych bloków,wprowadzania dodatkowego bloku oraz ograniczenia zawodników wdanym bloku w zależności od okoliczności oraz ilości zgłoszonych zawodników do poszczególnych konkurencji. W przypadku ograniczenia ilości zawodników pierwszeństwo w zawodach będą mały kluby z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, później będzie decydować kolejność zgłoszeń.
 Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z niezależnymi od niego sytuacjami a w szczególności związku COVID-19.
10. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc noclegowych i posiłków:
Hotel Cesarski***
plac Grunwaldzki 8, 11-500 Giżycko
tel. + 48 87 732 76 70, + 48 514 646 640
Hotel Giżycko***
plac Grunwaldzki 11, 11-500 Giżycko
tel. +48 87 732 74 40, +48 727 738 115
GWAREK MAZURY
Piękna Góra 7, 11-500 Giżycko
Rezerwacje@gwarek-mazury.pl
Tel. 531 61 62 52
www.gwarek-mazury.pl

Dodaj komentarz